Algemene voorwaarden

Behandeling
*De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

*De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

*Bij langdurige ziekte van de therapeut, wordt na toestemming van de cliënt, het cliëntendossier overgedragen aan de waarnemer met wie de therapeut een overeenkomst heeft gesloten, te weten Lotje Linssen (www.lolin.nl) Deze waarnemer voldoet eveneens aan alle eisen van de beroepsvereniging (www.nvst.nl), het register beroepsbeoefenaren (www.RBCZ.nl) en aan alle wettelijke regelgeving (WGBO en Wkkgz)

*De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

*De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

*De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

*De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

*Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

*De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 75- voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € 75- per sessie hierop volgend. Betalingswijze van de behandelingen is contant na de sessie.

*De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.

*Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot beroepsvereniging NVST (www.nvst.nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu). Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de therapeut.

*Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.